123

Sản phẩm
 
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  2,700,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,100,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,200,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,500,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  3,600,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SẠCH LÔNG
  4,250,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG
  4,100,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG
  4,550,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN SẠCH LÔNG       
HỒNG YẾN SẠCH LÔNG
  3,950,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG       
HỒNG YẾN SƠ CHẾ SẠCH LÔNG
  4,850,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG
  5,450,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG SẠCH LÔNG
  5,900,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG
  6,800,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG       
TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN SẠCH LÔNG
  6,350,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HUYẾT YẾN ĐẢO SẠCH LÔNG       
HUYẾT YẾN ĐẢO SẠCH LÔNG
  6,650,000  VNĐ
     (0.00 USD)
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO TÍM HỘI AN QUÝ HIẾM SẠCH LÔNG       
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO TÍM HỘI AN QUÝ HIẾM SẠCH LÔNG
  11,450,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  1,400,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  1,750,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  1,550,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  1,850,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  2,000,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  2,150,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  2,300,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ       
TỔ YẾN THÔ
  26,000,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG       
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG
  2,450,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ HỘI AN       
TỔ YẾN THÔ HỘI AN
  2,750,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG       
TỔ YẾN THÔ NHA TRANG
  2,900,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN THÔ HỘI AN       
TỔ YẾN THÔ HỘI AN
  3,350,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN THÔ       
HỒNG YẾN THÔ
  3,050,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HỒNG YẾN THÔ       
HỒNG YẾN THÔ
  3,650,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO       
TỔ YẾN ĐẢO
  7,900,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG
  10,100,000  VNĐ
     (0.00 USD)
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG       
TỔ YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG
  8,600,000  VNĐ
     (0.00 USD)
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN
  9,500,000  VNĐ
     (0.00 USD)
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO HỘI AN
  11,000,000  VNĐ
     (0.00 USD)
HUYẾT YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG       
HUYẾT YẾN ĐẢO NHA TRANG THƯỢNG HẠNG
  16,000,000  VNĐ
     (0.00 USD)
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO TÍM HỘI AN QUÝ HIẾM       
CỰC PHẨM TỔ YẾN ĐẢO TÍM HỘI AN QUÝ HIẾM
  15,000,000  VNĐ
     (0.00 USD)
CỰC PHẨM HỒNG YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM HỒNG YẾN ĐẢO HỘI AN
  18,800,000  VNĐ
     (0.00 USD)
CỰC PHẨM HUYẾT YẾN ĐẢO HỘI AN       
CỰC PHẨM HUYẾT YẾN ĐẢO HỘI AN
  26,000,000  VNĐ
     (0.00 USD)
Bóng Cá Basa Rang Muối       
Bóng Cá Basa Rang Muối
  660,000  VNĐ
     (31.00 USD)
Bong Bóng Cá Chẽm Thượng Hạng       
Bong Bóng Cá Chẽm Thượng Hạng
  3,800,000  VNĐ
     (181.00 USD)
Bóng Cá Sửu (Phá Cáo) Thượng Hạng       
Bóng Cá Sửu (Phá Cáo) Thượng Hạng
  4,500,000  VNĐ
     (209.30 USD)
Bóng Cá Lạc Thượng Hạng       
Bóng Cá Lạc Thượng Hạng
  4,900,000  VNĐ
     (223.00 USD)
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 3       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 3
  6,300,000  VNĐ
     (293.02 USD)
Sò Điệp Việt Nam - Loại 2       
Sò Điệp Việt Nam - Loại 2
  950,000  VNĐ
     (45.23 USD)
Hải Sâm Táo       
Hải Sâm Táo
  1,800,000  VNĐ
     (86.00 USD)
Sò Điệp Việt Nam - Loại 1       
Sò Điệp Việt Nam - Loại 1
  1,200,000  VNĐ
     (57.00 USD)
Hải Sâm Lựu       
Hải Sâm Lựu
  2,100,000  VNĐ
     (100.00 USD)
Hải Sâm Cát       
Hải Sâm Cát
  1,600,000  VNĐ
     (76.00 USD)
Sò Điệp Nhật - Loại 3       
Sò Điệp Nhật - Loại 3
  3,300,000  VNĐ
     (157.00 USD)
Hải Sâm Gai       
Hải Sâm Gai
  2,600,000  VNĐ
     (124.00 USD)
Hải Sâm Vú       
Hải Sâm Vú
  2,900,000  VNĐ
     (138.00 USD)
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 2       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 2
  6,800,000  VNĐ
     (316.27 USD)
Hải Sâm Hoa Cà       
Hải Sâm Hoa Cà
  1,300,000  VNĐ
     (62.00 USD)
Sò Điệp Nhật - Loại 2       
Sò Điệp Nhật - Loại 2
  3,900,000  VNĐ
     (156.00 USD)
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 1       
Bóng Cá Đường Đặc Biệt - Loại 1
  7,900,000  VNĐ
     (367.44 USD)
Bào Ngư Mexico - 3 con       
Bào Ngư Mexico - 3 con
  280,000  VNĐ
     (14.00 USD)
Bào Ngư Mexico - 14 Con       
Bào Ngư Mexico - 14 Con
  990,000  VNĐ
     (47.00 USD)
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 2       
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 2
  14,700,000  VNĐ
     (700.00 USD)
Bào Ngư Mexico - 10 con       
Bào Ngư Mexico - 10 con
  830,000  VNĐ
     (40.00 USD)
Bào Ngư Mexico - 8 con       
Bào Ngư Mexico - 8 con
  850,000  VNĐ
     (41.00 USD)
Bào Ngư Chile - 6 Con Đặc Biệt       
Bào Ngư Chile - 6 Con Đặc Biệt
  1,120,000  VNĐ
     (53.33 USD)
Bào Ngư Mexico - 1,5 con       
Bào Ngư Mexico - 1,5 con
  695,000  VNĐ
     (34.60 USD)
Sò Điệp Nhật - Loại 1       
Sò Điệp Nhật - Loại 1
  4,500,000  VNĐ
     (214.30 USD)
Bào Ngư Tươi Úc       
Bào Ngư Tươi Úc
  4,800,000  VNĐ
     (229.00 USD)
Cực Phẩm Sò Điệp Nhật       
Cực Phẩm Sò Điệp Nhật
  7,900,000  VNĐ
     (376.20 USD)
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 1       
Cực Phẩm Bóng Cá Đường - Loại 1
  25,200,000  VNĐ
     (1,200.00 USD)
Sá Sùng Không Cát Đặc Biệt       
Sá Sùng Không Cát Đặc Biệt
  1,380,000  VNĐ
     (65.70 USD)
Bào Ngư Tươi Việt Nam       
Bào Ngư Tươi Việt Nam
  1,650,000  VNĐ
     (76.74 USD)
Cực Phẩm Bào Ngư Nhật       
Cực Phẩm Bào Ngư Nhật
  8,800,000  VNĐ
     (440.00 USD)
Sá Sùng Cát       
Sá Sùng Cát
  580,000  VNĐ
     (27.60 USD)
11.600.000 VNĐ/kg (539,00 USD/kg)       
11.600.000 VNĐ/kg (539,00 USD/kg)
  11,600,000  VNĐ
     (536.00 USD)
Sá Sùng Không Cát       
Sá Sùng Không Cát
  980,000  VNĐ
     (46.66 USD)
Tuyết Giáp Thượng Hạng       
Tuyết Giáp Thượng Hạng
  6,200,000  VNĐ
     (295.00 USD)
 Bông Đông Trùng Hạ Thảo       
Bông Đông Trùng Hạ Thảo
  790,000  VNĐ
     (38.00 USD)
Đông Trùng Hạ Thảo Đặc Biệt       
Đông Trùng Hạ Thảo Đặc Biệt
  12,500,000  VNĐ
     (595.00 USD)
 Cực Phẩm Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng       
Cực Phẩm Đông Trùng Hạ Thảo Tây Tạng
  88,000,000  VNĐ
     (4,190.00 USD)
 Vi Cá Mập Thô - Kỳ       
Vi Cá Mập Thô - Kỳ
  7,800,000  VNĐ
     (371.40 USD)
 Vi Cá Mập Thô - Cánh       
Vi Cá Mập Thô - Cánh
  6,800,000  VNĐ
     (324.00 USD)
 Vi Cá Mập Thô - Chẹn 3       
Vi Cá Mập Thô - Chẹn 3
  3,900,000  VNĐ
     (186.00 USD)
 Vi Cá Mập Thô -Chẹn 2       
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 2
  5,200,000  VNĐ
     (248.00 USD)
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 1       
Vi Cá Mập Thô -Chẹn 1
  6,300,000  VNĐ
     (315.00 USD)
 Vi Cá Mập Thô - Đuôi trên 2,5 tấc       
Vi Cá Mập Thô - Đuôi trên 2,5 tấc
  10,400,000  VNĐ
     (495.00 USD)
 Vi Cá Mập Thô Đuôi 1,8 - dưới 2,5 tấc       
Vi Cá Mập Thô Đuôi 1,8 - dưới 2,5 tấc
  9,200,000  VNĐ
     (438.00 USD)
Vi Cá Mập Tươi       
Vi Cá Mập Tươi
  4,800,000  VNĐ
     (229.00 USD)
Vi Cá Mập - Loại 3       
Vi Cá Mập - Loại 3
  6,800,000  VNĐ
     (324.00 USD)
 Vi Cá Mập - Loại 2       
Vi Cá Mập - Loại 2
  7,900,000  VNĐ
     (376.00 USD)
 Vi Cá Mập - Loại 1       
Vi Cá Mập - Loại 1
  8,800,000  VNĐ
     (419.00 USD)
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 3       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 3
  10,700,000  VNĐ
     (510.00 USD)
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 2       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 2
  13,800,000  VNĐ
     (657.00 USD)
 Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 1       
Vi Cá Mập Thượng Hạng - Loại 1
  16,800,000  VNĐ
     (800.00 USD)
 Cực Phẩm Vi Cá Mập       
Cực Phẩm Vi Cá Mập
  22,000,000  VNĐ
     (1,048.00 USD)